< TILBAGE

GENANVENDELSE har første prioritet i Stenstrup

Sydvestsjællands Kloakservice er specialister i at genanvende olie, benzin og vand affald fra private, erhvervskunder og tankstationer. Det skyldes til dels en innovativ arbejdskultur.

Foto Jakob Vind

I hele landet hos erhvervskunder og oliebenzinselskaber ligger nedgravede tanke med en kapacitet på 8.000 til 100.000 liter. Der er en lovpligtig inspektion af tankene hver 10 år, hvor de rengøres og undersøges for tæring og utætheder, så der er sikkerhed for, at benzin og olie ikke siver ud i jorden og grundvandet.

Når tankene og rørsystemerne er rengjort og undersøgt, lukkes de til, og der fortages en vakuumtest. Via avanceret lytteudstyr undersøges det, om tanke og rør er tætte. Efter inspektionen skal olieaffaldet håndteres. Dette gælder også det bedste indsamlet affald fra olie- og benzinudskillere.

De bedste
Inspektioner og håndtering af olieaffald er Sydvestsjællandsk Kloakservice (SVS Kloakservice) specialister i. Ja, de bedste simpelthen. I stedet for at køre olie-, benzin- og vandblandingerne direkte til destruktion, kører de affaldet hjem til behandling på deres egen godkendte ”kap. 5 modtagestation”, hvor de renser og genanvender det. Hovedparten af det indsamlede affald er vand, der renses og genbruges til genfyldning af olieudskillere og til spulevand ved tankrensninger. ”Det nemmeste er at køre affaldet til destruktion og betale den pris det koster, men det er både dyrere og mere skadeligt for miljøet, og den ekstra transport med bilerne udleder ekstra CO2,” siger Lars Hansen. Han er direktør for SVS Kloakservice, der udover de traditionelle slamsugeropgaver har specialiseret sig i arbejdet med olieaffald.

Siden 2005 har familievirksomheden inspiceret og renset benzin- og dieseltanke og olieudskillere, og samarbejder med næsten alle benzin- og olieselskaber i Danmark.

Genanvender 94 procent af olieaffaldet
Hemmeligheden bag genanvendelsesmiraklet i Stenstrup er virksomhedens modtagerstation, som består af nogle store tanke og filtreringsanlæg.

Virksomhedens biler suger olieaffaldet op fra tankene og olieudskillerne på tankstationer og vaskehallerne. De kører affaldet til modtagerstationen i Stenstrup og læsser det op i en container, hvor grus og småsten falder til bunds. Derefter pumpes væsken over på tanke, hvor den står og udskiller. Olien flyder op mod overfladen, mens slam og vand udskilles i andre lag. Vandet frasorteres og filtreres til genbrug, den blandede oliedel frasorteres og køres til afbrænding på Fortum eller anden godkendt modtager, og slammet der udgør ca. seks procent, deponeres hos en godkendt modtager. Sand, sten og grus sorteres fra til genbrug i asfaltindustrien.

De gamle medarbejdere er de innovative
SVS Kloakservice sætter en ære i at løse udfordringer med affald og komplicerede arbejdsopgaver. De har importeret luftbor fra USA til Air Digging, så der kan udføres gravearbejde i områder med mange kabler, rør og andre forhindringer, og de har de mest avancerede slamsugerbiler i landet. Lars Hansen mener, man skal have et kreativt mindset for at arbejde i virksomheden.

”Vi er gode til at sparre med hinanden. Det er ofte de gamle folk nede på værkstedet, som har en idé til en løsning, fordi de kan trække på deres erfaringer,” siger han. For eksempel kom ideen med en særlig opsamlingscontainer på modtagerpladsen fra en af de ældre medarbejdere. Den idé minimerede rensning af oplagringstankene med 90 procent.

Innovation har efter Lars Hansen ikke noget med alder at gøre. Det handler om en kombination af viden, erfaring og evnen bruge sin sunde fornuft og sine sanser.

Foto Jakob Vind

FAKTA
I 2009 og 2013 fik SVS Kloakservice en international pris af olieselskabet Shell som den mest sikre virksomhed inden for sit felt i Europa. Shell har 300.000 leverandører på verdensplan.

SVS Kloakservice renser også søer i byer for slam, så de kan optage mere regnvand.

www.svs-kloakservice.dk


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål

Tips & Tricks

Virksomhedscases

Idébanken

Gå til idébanken

Har du en god idé, vil vi meget gerne høre den.
Indsend din idé


Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhvervsservice@soroe.dk | Cookiepolitik