1: AFSKAF FATTIGDOM

Vi skal afskaffe fattigdom i alle dens former overalt. Trods økonomisk vækst i verden er fattigdom stadig en af de største udfordringer på kloden. Mere end 800 millioner mennesker lever for mindre end 1,25 dollars om dagen.

12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det stigende pres på Jordens primære ressourcer skærper behovet for at udvikle og anvende cirkulære og ansvarlige processer, hvor råvarer genanvendes af affald.

5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Kvinder og piger diskrimineres fortsat i stor stil, særligt i udviklingslande. Det udgør ikke alene en krænkelse af menneskerettigheder, det hæmmer også økonomisk vækst.

4: KVALITETSUDDANNELSE

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er fundamentet for en bæredygtig udvikling overalt. Piger afskæres mange steder fra skolegang, og konflikter hindrer uddannelse til ungdommen.

14: LIVET I HAVET

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Havets fiskebestande er truet af overfiskning, og samtidig udgør den menneskelige forurening af verdenshavene et stigende problem. Såfremt udviklingen fortsætter er der mere plastik end fisk i havet i 2050.

15: LIVET PÅ LAND

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Ørkendannelse vokser også hvert år. 12 millioner hektar går tabt hvert år og 22 procent af dyreracerne er i fare for at uddø.

7: BÆREDYGTIG ENERGI

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Med befolkningstilvæksten stiger behovet for energi, som sætter vores økosystemer under pres. Brug af fossile brændstoffer vil øge klimaforandringerne, hvorfor der er brug for bæredygtige energikilder.

3: SUNDHED OG TRIVSEL

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. På trods af store fremskridt dør mere 16.000 børn hver dag inden de er fyldt fem år. AIDS er den største dødsårsag blandt unge i Afrika syd for Sahara og hundredvis af kvinder dør dagligt i barselssengen.

10: MINDRE ULIGHED

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande. Den økonomiske vækst fordeles ikke ligeligt mellem lande og befolkningsgrupper. Ulighed skaber ubalancer og risici for sociale spændinger og konflikter.

16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling.

2: STOP SULT

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Cirka 800 millioner mennesker er underernærede. 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde afrikaner går sulten i seng.

6: RENT VAND OG SANITET

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle. Ifølge FN påvirkes mere end 40 procent af verdens befolkning af vandmangel, og andelen forventes at blive endnu større med de stigende globale temperaturer. Det forårsager hungersnød, sygdomme, migration og økonomisk ustabilitet.

8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Det kræver nye arbejdspladser at skabe en bæredygtig økonomi. Ikke mindst i udviklingslande, hvor den samlede arbejdsstyrke er en uudnyttet ressource til økonomisk vækst.

9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. En bæredygtig økonomisk udvikling hænger uløseligt sammen med flere job i industrien og massive investeringer i innovation, digitalisering og udbygning af infrastrukturen.

17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene. For at indfri verdensmålene skal der mobiliseres privat kapital og investeringer, hvilket forudsætter incitamenter og tætte partnerskaber mellem offentlige og private interessenter.

11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. I 2050 vurderes 2/3 af den samlede befolkning at bo i byerne. Hvis de skal være sikre og bæredygtige skal slumkvarterer opgraderes, og der skal investeres massivt i offentlig transport og byplanlægning.

13: KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Klimaforandringerne har dramatiske og alvorlige humanitære og økonomiske konsekvenser. Den globale opvarmning medfører irreversible ændringer i vores klima, som er en trussel mod økosystemer på land og i vand over hele verden.

Sorø Erhverv | Rådhusvej 8 | 4180 Sorø | Tlf. 5787 6035 | E-mail: erhvervsservice@soroe.dk | Cookiepolitik